HOIDON JA KUNTOUTUKSEN ONGELMAT

DIAGNOOSIN SAAMISEN VAIKEUS

”Fibro­myalgia on nivel­rikon jäl­keen toi­seksi yleisin kroo­nisten tu­ki- ja liikun­tae­lin­ki­pujen aiheut­taja. Sii­tä huoli­matta si­tä usein pi­detään laaja-alaisten ki­pujen ja moni­naisten ­oi­reiden viimei­senä poissul­ku­diag­noo­sina. Fibro­myalgia ai­heuttaa edelleen hämmäs­tyt­tävän pal­jon tun­teita, ­ennak­ko­luu­loja ja jo­pa syr­jintää. Ku­ten muis­sakin ­ennak­ko­luu­loissa, syy­nä on taval­li­sesti tietä­mät­tömyys.”¹

HOITOPOLKUA EI OLE

Fibromyalgian Käypä hoito ohjeissa todetaan, että tähän sairauteen ei ole olemassa täsmähoitoa ja lääkehoidon merkitys kivun hoidossa on usein vähäinen. ²

Kun perinteisesti on totuttu hoitamaan sairauksia ja saamaan niihin helpotusta lääkkeillä, kirurgisesti ja kuntoutuksesta, fibromyalgiaa sairastava ei näistä juurikaan hyödy. Ongelmana on kaikille saatavana olevan hoitopolun puuttuminen, joka ohjaisi löytämään omaan tilanteeseen soveltuvia kuntouttamiskeinoja.

YLEISET KUNTOUTUSTAVAT JA KUNTOUTUSOHJEET EIVÄT SOVI

Yleisesti tarjolla oleva kuntoutus perustuu pääosin kuntoa kohottavaan liikuntaan, sopeutumisvalmennukseen sekä mahdollisesti jonkinlaiseen ravitsemusneuvontaan. Ravitsemusneuvonta on usein yleistasoista eikä siinä huomioida fibromyalgiassa yleisiä ruoansulatus- ja suolistovaivoja. Henkinen ohjaus on toistaiseksi pääasiassa sairauteen sopeutumiseen kannustavaa.

Liikunnalla tavoitellaan parempaa kestävyys- ja lihaskuntoa. Lisäämällä liikuntaa asteittain kunnon pitäisi kohentua. Yleisesti lajeiksi suositellaan esim. reipasta kävelyä tai sauvakävelyä, pyöräilyä, uintia tai muuta vesiliikuntaa, hiihtoa ja kuntosaliharjoittelua. Fibromyalgian liikuntasuosituksissa ei huomioida tästä sairaudesta johtuvia rajoitteita: elimistö ei kykene muodostamaan tarpeeksi energiaa (ATP) ja kudoksiin kertyy maitohappo- ja palorypälehappoa pienessäkin fyysisessä rasituksessa. ¹

Yllä mainittu ongelma tulee esiin myös kuntoutusjaksoilla, joilla päivittäinen liikuntaohjelma on monille fibromyalgiaa sairastaville fyysiseen kuntoon nähden liian raskas. Kuntoutusjakson seurauksena oireet voivat pahentua ja jakson aiheuttamasta rasituksesta toipuminen kestää useita viikkoja.

¹ https://www.potilaanlaakarilehti.fi/artikkelit/evaita-fibromyalgiapotilaan-kohtaamiseen/

²https://www.kaypahoito.fi/hoi50103#s20_1